Důležité!!!

Změna v testování

Podle pokynu ředitelky odboru školství MHMP Vás informujeme o tom, že „k  provedení testu lze užít výhradně testů poskytnutých školou. Tj. testy přinesené ze strany třetích osob nelze akceptovat.“

Užití testů, kterým sice byla udělena výjimka, ale škola sama není schopna garantovat, že u testu nedošlo k neodbornému skladování, použití apod., nemá oporu v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.