Provoz MŠ REMBRANDTOVA

6.30 – 8.30   ranní příchod dětí (nutno zvonit na třídu, otevíráme bzučákem) – dozor pí školnice

8.30         školka se zamyká/DODRŽUJTE ČAS ODCHODU/

12.15 – 12.30   pro polední odchody dětí (nutno zvonit na třídu, otevíráme bzučákem) – dozor pí školnice

12.30         školka se zamyká/DODRŽUJTE ČAS ODCHODU/

14.30 – 17.00   odpolední odchody dětí ( nutno zvonit na třídu, otevíráme bzučákem)

17.00         provoz ukončen, MŠ se zamyká

 


 

Žádáme rodiče, aby vodili včas děti do školky.

 

Pozdní příchody ochuzují dítě o hry ve skupině nebo motivační činnosti a výtvarné a jiné činnosti.

Učitelky v době do 8.15 hod zapisují docházku dětí pro ŠJ a do 8.30 hod ukončují hry a výše zmíněné činnosti, nemohou se věnovat pozdě přicházejícím rodičům s dětmi.

O návštěvě dítěte u lékaře včas informujte p. učitelku, školnici nebo zapište do šešitu.

 

Žádáme z bezpečnostních důvodů rodiče, aby NEVPOUŠTĚLI CIZÍ OSOBY DO MŠ A DŮSLEDNĚ ZAVÍRALI VCHOD A ZAJIŠŤOVALI ZÁKLOPKOU BRANKU

Děkujeme za pochopení.


 

Provozní řád mateřské školy

zpracován podle zák. 258/2000 Sb.MZ o ochraně veřejného zdraví a v souladu s vyhl. 410/2005 Sb. MZ o hygienických požadavcích na provoz a prostory v MŠ a vyhl. 107 /2005
Sb. MZ v pozdějších zněních / o školním stravování v MŠ

Předmět vymezení: mateřská škola

I. Údaje o zařízení:

Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace detašované pracoviště Rembrandtova 2/22
ředitelka školy: Mgr. Renata Nedvědová
statutární zástupkyně: Bc. Alena Marková s pravomocí jednat se stranami s podpisovým právem a vedením školy v době nepřítomnosti ředitelky
zástupkyně: Eva Marková s pravomocí vést školu v době nepřítomnosti ředitelky
tel. ředitelství 274815506, detaš. pracoviště 274810678,
Typ: celodenní MŠ
Kapacita: 240

Provozní doba: 6.30 – 17.30 hod. MŠ Štěchovická, 6.30 – 17 hod. MŠ Rembrandtova
Provozovny šk. stravování: MŠ Štěchovická a MŠ Rembrandtova – vedoucí ŠJ: Jitka Chabová

II. Orientační režim dne:

6.30 – 8.00 h scházení dětí spontánní hra, individuální činnosti
8.30 – 9.00 h cvičení, hygiena
9.00 – 9.15 h svačina, hygiena
9.15 – 9.45 h nabízené hrové činnosti zaměřené na vývoj dítěte po stráncemravní, rozumová, jazyková, literární, tělesná, výtvarná, pracovní,hudební matematické a zájmové aktivity (předškoláci – AJ, plavání)
9.45 – 11.45 h příprava a pobyt venku,pohybové aktivity, hygiena
11.45 – 13.15 h  

oběd, hygiena,komunikativní kruh, pohádka

13.15 – 14.15 h odpočinek /předškoláci max.do 14hod./
14.15 – 15.00 h cvičení, hygiena, svačina
15.00 – 17.00 h R do 17.30 Š spontánní hra, pohybové aktivity, pobyt venku

Ve druhém pololetí šk. roku probíhá prohloubená příprava předškoláků pro vstup do ZŠ od 13.45 do 14.15 hodin.

Ozdravná opatření:

V případě nepřízně počasí zařazeno sledování televizního vysílání pro MŠ nebo videopohádek o frekvenci max. 3x týdně 1 hodina
Frekvence pohybových aktivit denně: 3x
Frekvence spontánní hry denně: 2x
Kompenzační prvky: individuální přístup, odpočinek, střídání rušných a klidových aktivit nabízenych činností, pohádka, přizpůsobení režimu dne biorytmu dětí
Podmínky vybavení MŠ dle norem EU: herna s hračkami a tělovýchovným nářadím, zahrada s průlezkami, pískoviště, brouzdaliště.
Používání WC a umýváren dětí dle norem EU – řešení operativní dle počtu přítomných dětí
Pískoviště: zakrytá plachtami. Dezinfekce písku roztokem Sava / dle návodu/ 1x za 3 měsíce.
Doplnění písku 1x ročně /dle potřeby/ Výměna písku 1x za 3 roky.

Délka pobytu venku: léto 4 hod.
Otužování: vzduchem, vodou.
Sledování smogové situace v Praze.

Poučení dětí o bezpečném provozu v MŠ : kdykoliv dle situace (se zápisem v třídních
Cvičný odchod z MŠ pro případ požáru: 2x ročně

III. Stravování

Vlastní příprava v kuchyni MŠ s dodržením norem a označením alergenů, životosprávy,spotřebního koše a individuálních potřeb dětí a pitného režimu
Rozdávání svačin, nalévání polévky a výdej jídla kuchařkou, roznos hl. jídla personálem.
Manipulace s nádobím, mytí : kuchařky.

Časový odstup jídel – zhruba 3 hod.

IV. Způsob nakládání s prádlem:

Výměna prádla: ručníky 1x týdně, lůžkoviny 1x za 3 týdny /měsíc/
Praní: fa Duha Praha 8 .
Skladování : skříně sklad.
Vlastní prádlo dětí: výměna dle situace 1x týdně.

V. Povinnosti rodičů:

Oznamovací povinnost nahlášení infekční nemoci dítěte.
Ohlášení nepřítomnosti dítěte – do 8 hod.
Úhrada stravného a školného do 5. dne v měsíci.
Informace o změně /bydliště, telefonním č., zdravotní pojišťovně dítěte/.
Zodpovědnost za odchod dítěte z prostor MŠ po předání učitelkou.

 

Vyzvedávání dětí z MŠ:
14.30 – 17.00 h.R , do 17.30 Š

Praha 1.9.2015 ředitelka MŠ
Mgr. Renata Nedvědová