Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková  organizace, dále jen „mateřská škola“ jako správce osobních údajů
zpracovává pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání v mateřské škole; údaje o průběhu v mateřské  škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání v mateřské škole.

Na mateřskou školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

Datové schránky ID: hptkxkt

E-mailem na adrese: msstechovicka@volny.cz

Poštou na adrese: MŠ Štěchovická, Štěchovická 1981/4, 100 00 Praha 10

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na mateřskou školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

Jmenovaným pověřencem pro mateřskou školu je: Ing. Milan Knapp

Spojení: stechovicka@sluzby-dpo.cz