Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická, odloučené pracoviště Rembrandtova

Provozní opatření v omezeném provozu školy (Covid-19)

PŘÍCHOD DO MŠ ODCHOD Z MŠ – doprovod a děti

 • Před budovou dodržujte rozestupy cca 2 m (místa jsou označena nálepkami na dlažbě). Neshlukujte se!
 • Dětem bude změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem a proběhne dezinfekce rukou, dětem může být měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem i během dne.
 • Čestné prohlášení zákonných zástupců o neexistenci virového onemocnění dítěte bude k dispozici u vchodu do budovy. Ke stažení je na webových stránkách školy v sekci Aktuality. Doporučuji seznámit se s jeho obsahem a vyplnit již doma – pro hladší průběh vstupu do školy. Odevzdávat budete toto prohlášení při prvním vstupu dítěte do školy, po víkendu a po každé nepřítomnosti dítěte ve škole.
 • Bez podepsaného prohlášení nebude dítě do školy přijato.
 • Po prodělané nemoci budeme vyžadovat potvrzení od lékaře s informací o neexistenci virového onemocnění.
 • Doprovod se po areálu MŠ pohybuje v roušce (ústence, šátku atp.), dítě bez roušky.
 • Zákaz přinášení hraček, plyšáků atd. z domova do budovy školy.
 • Každé dítě bude mít ve své poličce vždy 1-2 čisté roušky v uzavíratelném igelitovém sáčku a označené jménem, pro případ náhlé změny jeho zdravotního stavu, nebo jiného dítěte, či zaměstnance, se kterým přišlo dítě do styku.
 • Pyžama na odpočinek budou uložena v lůžkovinách
 • Dejte tedy dětem náhradní oblečení do poličky v igelitové tašce a odnášejte každý pátek domů. Poličky tak budou připraveny k dezinfekci.
 • Učitelé nemusí ve škole používat roušky, je však jen na jejich uvážení, zda tak učiní, či nikoli. K dispozici mají roušky, jednorázové rukavice a ochranné štíty.

PŘÍCHOD DO TŘÍDY A POBYT V MŠ

 • Po příchodu do třídy si jde dítě umýt ruce mýdlem (dle doporučení MŠMT 20-30 sekund) a může být následně použita dezinfekce a dětský krém na ruce.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklou část dne na zahradě školy.
 • Aktivity na zahradě školy jsou organizovány tak, aby měla každá skupina(třída) svůj vymezený prostor (dvě pískoviště), případně se budou skupiny(třídy) intervalově střídat v ostatním prostoru zahrady.

HYGIENICKÁ SPECIFIKA – děti

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti k jídlu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude mu neprodleně nasazena rouška a vyčká se zaměstnancem školy v samostatné místnosti. Neprodleně je informován zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce má povinnost dítě okamžitě vyzvednout a informovat ošetřujícího lékaře svého dítěte. Dítě se může vrátit zpět do kolektivu pouze s lékařskou zprávou, která bude obsahovat informaci o neexistenci virového onemocnění.
 • O podezření bude i formována také spádová hygienická stanice – HSHMP 281 000 468
 • Ostatní děti si v tomto případě nasadí roušku a pokud to bude možné, odejdou k výuce na zahradu školy, nebo do jiné místnosti. Roušku budou mít nasazenou do doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte (tedy i v dny následující) Zákonní zástupci dětí budou o nastalé situaci informováni. V případě, že nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte další dny, musí zákonný zástupce na tyto dny vybavit své dítě takovým počtem roušek, aby je mohlo vyměnit každé 2 hod. (záleží tedy na délce pobytu dítěte v MŠ), MŠ bude dbát pokynů HSHMP

HYGIENICKÁ SPECIFIKA – zaměstanci

Každý zaměstnanec vyplní čestné prohlášení při otevření MŠ a vždy po víkendu nebo po každé nepřítomnosti v zaměstnání

 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky nemoci v průběhu práce, informuje ředitelku školy a školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a v požadovaném odstupu a informuje svého lékaře (smluvní lékař MŠ)
  Do práce se vrátí pouze s lékařskou zprávou, která bude obsahovat informaci o neexistenci virového onemocnění.
 • Děti si v tomto případě nasadí roušku a pokud to bude možné, odejdou k výuce na zahradu školy, nebo do jiné místnosti. Roušku budou mít nasazenou do doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance (tedy i v dny následující) Zákonní zástupci dětí budou o nastalé situaci informováni.
  V případě, že nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance další dny, musí zákonný zástupce na tyto dny vybavit své dítě takovým počtem roušek, aby je mohlo vyměnit každé 2 hod. (záleží tedy na délce pobytu dítěte v MŠ), MŠ bude dbát pokynů HSHMP.

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZE STRANY ŠKOLY

 • Na zvýšená hygienická opatření v souvislosti s Covid-19jsou vydány ředitelkou školy samostatné pokyny, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách  školy
 • Desinfekce na úklid povrchů
 • Dezinfekce na ruce-gelová i tekutá
 • Roušky pro akutní případy – pro děti i zaměstnance (tím neodpadá povinnost zákonných zástupců uložit 1-2 roušky v uzavíratelném sáčku do poličky dítěte)
 • Ochranné štíty pro zaměstnance školy
 • Jednorázové rukavice pro zaměstnance školy
 • Dezinfekce vzduchu ve spreji
 • Jednorázové ručníky v celé škole
 • Samostatná místnost pro indisponované dítě
 • Časté větrání tříd a celé budovy (minimálně 5 min/hod)
 • Využívat budeme převážně hračky a pomůcky, které lze dezinfikovat a otřít

Tato mimořádná opatření jsou v souladu s ustanovením Manuálu MŠMT pro postupné otevírání škol a školních zařízení. Opatření jsou přizpůsobena provozním možnostem Mateřské školy, Prah 10, Štěchovická, odloučené pracoviště Rembrandtova a jsou platná od 25. 5. 2020 do jejich zrušení ředitelkou školy. S jejich zrušením, novelizací, či změnami budou zákonní zástupci a zaměstnanci škol obeznámeni v co nejkratším možném termínu (nejdéle však do 3 pracovních dnů).

Mgr. Nedvědová Renata
ředitelka školy