Zápis do mateřské školy Štěchovická s odloučeným pracovištěm Rembrandtova pro školní rok 2021/2022

Zápis do Mateřské školy Štěchovická, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova pro školní rok 2021/2022 se koná 5. 5. 2021.

Výdej žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • Elektronický předzápis bude spuštěn od 6. 4. do 4. 5. 2021 do 12.00 hod. (časy na objednání neplatí z důvodu karantény)
  • Žádost je možné také stáhnout z webových stránek v sekci „Dokumenty ke stažení“

Podání žádosti do 5. 5. 2020:
(pokud potřebujete informace, volejte 739 658 705)
Z důvodu epidemické situace budeme žádosti přijímat následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (najdete ji v hlavičce žádosti),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou,
  • vhodit přímo do schránky na budově MŠ.

 K žádosti připojte:

  • Kopii rodného listu dítěte (stačí kopie bez osvědčení)
  • Kopii očkovacího průkazu dítěte
  • Kopii občanského průkazu zákonného zástupce
  • Čestné prohlášení o očkování – vzor najdete v sekci dokumenty ke stažení (v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře)

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti, které jsou povinně předškolní, očkování dokládat nemusí.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem na území Prahy 10 a podle věku.

Registrační číslo Vám bude zasláno na e-mail uvedený v žádosti o předškolní vzdělávání

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ nejpozději za 14 dnů od přijetí přihlášky.

O přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Způsob vyzvednutí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ vám bude včas oznámen na webových stránkách podle konkrétní situace s karanténou.

Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude i potvrzení oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Datum třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí bude upřesněno dle nastalé situace (popřípadě posunuto na září 2021).