Zápis do mateřské školy Štěchovická s odloučeným pracovištěm Rembrandtova pro školní rok 2017/18

4. 5. 2017 13.00 – 18.00 hodin

Příjem vyplněných přihlášek, evidenčních listů a plné moci

(ke stažení na webových stránkách v sekci „Zápis do MŠ“ – tiskněte, prosím, oboustranně, nebo vyzvednout v listinné podobě v mateřské škole od 3. 4. do 7. 4. 2017)

  • Zákonní zástupci odevzdají vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání, evidenční list potvrzený lékařem (u očkování lékař vyplní ANO-NE) a plnou moc
  • U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle §50 zák. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví)
  • Cizinci přijdou se svým překladatelem, předloží povolení k pobytu (biometrická karta nebo pas s vyznačením trvalého pobytu)

K předškolnímu vzdělávání se pro školní rok 2017/2018 přijímají děti ze spádových oblastí (bude zveřejněno po schválení vyhlášky)

„Od počátku školního rok, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné“ (§34 odst. 1 vyhlášky č. 280/2016Sb.) 

Přednostně se přijímají děti, které dosáhnou pěti let nejpozději do 31. 8. 2017, dále pak děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§34 odst. 3 vyhlášky č. 280/2016Sb. Školského zákona)

  • děti jsou přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
  • seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na hlavních dveřích školy a webových stránkách.
  • děti v seznamu jsou pod registračními čísly, která jsou přidělena při zápisu.
  • termín zveřejnění je do 30 kalendářních dnů po odevzdání přihlášky.
  • přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy a rodiče obdrží písemné rozhodnutí ředitelky.

 

„Nárok na umístění dětí v mateřské škole ale neznamená, že všechny děti budou do spádové mateřské školy také docházet. Stále bude na rozhodnutí rodičů pro jaké zařízení se rozhodnou. Pořád platí, že pokud bude mít jakákoli mateřská škola volné kapacity, může i nadále přijímat děti z jiné spádové oblasti,“ vysvětluje ministryně školství Kateřina Valachová.