Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budeme postupovat podle kritérií, která jsou stanovena v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria:
Do mateřské školy budou na volná místa přednostně přijaty děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v městské části Praha 10, a to od nejstaršího po nejmladší.