Etický kodex zaměstnanců MŠ Štěchovická s odloučeným pracovištěm MŠ Rembrandtova

jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči dětem i zákonným zástupcům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti i škole samotné.

Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, ale je souborem pravidel doplňujícím tyto předpisy. Usilujeme o styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chceme tak vytvořit stabilní školu, poskytující kvalitní výuku a napomáhající rozvoji dětí v příjemném a bezpečném prostředí při respektování individuality každého člověka. Základními hodnotami pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit škole prosperitu a dětem co nejkvalitnější vzdělání.

Etický kodex ředitelky a vedoucích pracovníků

Být si vědoma, že:

  • atmosféra vztahů na pracovišti výrazně ovlivňuje motivaci zaměstnanců
  • lidé Vás budou následovat, pokud jim půjdete příkladem
  • žádostí zmůžete více než příkazem
  • pochvala je větší motivace než kritika
  • zajišťujete dodržování společně stanovených pravidel
  • usnadňujete pracovní postupy
  • je důležité mít s lidmi trpělivost a naslouchat jim
  • podpora vzdělávání pedagogů napomáhá jejich rozvoji profesních znalostí i dovedností a rozvoji osobnosti

Etický kodex pedagogů:

Ve vztahu k sobě:

  • respektuje své potřeby a pocity, je schopen je vyhodnotit a zpracovat
  • dbá o svůj osobnostní a profesní rozvoj soustavným sebevzděláváním
  • pečuje o sebe ve všech rovinách

Ve vztahu ke kolegům:

  • respektuje v rámci profesních kompetencí soukromí kolegů a jejich osobnostní odlišnosti
  • je si vědom hranice profesních a osobních vztahů v týmu
  • své poznatky získané sebevzděláváním předává kolegům a uplatňuje ve výchovně vzdělávacím procesu
  • v pracovním kolektivu preferuje pedagogický pracovník týmovou práci, neznevažuje profesionální způsobilost kolegů, chápe, že otevřená komunikace a spolupráce je zásadním mechanismem v procesu organizování výchovného a vzdělávacího procesu

Ve vztahu k dětem:

  • zná a reflektuje potřeby dětí, respektuje individuální odlišnosti a vytváří bezpečný prostor s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje
  • vědomě směřuje k celostnímu rozvoji potenciálu dětí, je vzorem k nápodobě
  • vědomě umožňuje dětem bezpečně riskovat a pracovat s chybou

Ve vztahu k rodičům dětí:

  • je si vědom hranic profesních a osobních vztahů s rodiči a zachovává mlčenlivost o důvěrných informacích rodiny
  • respektuje expertní roli rodiče k jeho vlastnímu dítěti a otevřeně a kompetentně s rodiči komunikuje o rozvoji dítěte
  • aktivně vytváří prostor pro spolupráci s rodiči

Ve vztahu k instituci:

  • souzní a jedná v souladu s filosofií, pedagogickými východisky, cíli a metodami školy
  • pracovník spolupracuje s kolegy a dalšími odborníky i laiky vždy v zájmu dítěte

Ve vztahu k okolnímu prostředí:

  • prezentuje svou práci v souladu s filosofií školy a jedná v souladu s udržitelným rozvojem v sociální, ekonomické i ekologické rovině

Etický kodex provozních zaměstnanců

  • vytváří příjemné, bezpečné prostředí, ke všem je vstřícný, ohleduplný
  • dbá na svůj zevnějšek a svým chováním je ostatním příkladem
  • respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost jak dětí, tak i spolupracovníků a zákonných zástupců
  • respektuje svou osobnost a své potřeby, má právo na seberealizaci
  • je loajální vůči škole, dbá o další zlepšování dobrého jména školy
  • spoluvytváří poslání i vizi školy a je příkladem ostatním