Něco o našem provozu

Provoz v naší školce začíná v 6.30 a končí v 17.00 hod. Počet dětí na třídě nemůže překročit kapacitu třídy, která je 27 dětí. Sledujte aktuality ve vitríně u branky do MŠ.

Pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ.

Rodiče přivádí do mateřské školy děti POUZE ZDRAVÉ, případné podezření na zdravotní potíže sdělí učitelce. V případě zdravotních potíží při pobytu ve škole okamžitě informujeme telefonicky rodiče (proto je nutné, aby škola měla vždy aktuální telefonické spojení na zákonné zástupce či jimi pověřené osoby).

Při příchodu do třídy je dítě osobně předáno učitelce(pokud není paní učitelka na dohled, rodič si ji přivolá).

Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí ze třídy mezi 12.30 a 12.50 hod.

Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 14.30 hodin, nejpozději do 16.50 hodin.

V 17.00 se školka zamyká.

Adaptace dětí

 • prvních 14 kalendářních dnů po nástupu do mateřské školy dochází děti do MŠ na dopoledne (rodiče si je vyzvedávají po obědě 12.30 – 12.50 hodin) – postupné seznamování s prostředím i režimem MŠ, pracovnicemi v MŠ i svými vrstevníky
 • pokud neprobíhá adaptace standardně a dítě si nemůže zvyknou (pláče delší dobu pobytu, stýská si, odmítá stravu…) může být adaptační období citlivě přizpůsobeno (např. po hodinách či s rodiči ve třídě) 

Konzultační hodiny pedagogického sboru

 • Ředitelka školy: středa 11.30 – 12.30 hodin nebo dle dohody
 • Zástupkyně ředitelky: každý den 10.30 – 12.30 hodin nebo dle dohody
 • Učitelky: dle dohody

Aktivity

 • Předškoláci navštíví ZŠ Rybníčky i ZŠ Olešská
 • Předškoláci ve II.pololetí šk. roku absolvují předškolní přípravu
 • Testy školní zralosti – spolupráce s Ped.psych. poradnou Jabloňová
 • Besídky
  • vánoční
  • ke Dni matek
 • Zahradní slavnost na začátku školního roku
 • Dílničky pro děti a rodiče – vánoční a velikonoční
 • Mikulášská nadílka
 • Účast na akcích MČ Praha 10 – vánoční výstava, vánoční vystoupení
 • Divadla účinkující v MŠ
 • Polodenní výlet
 • Den otevřených dveří pro rodiče
 • Návštěva knihovny na Skalce – předškoláci
 • Karneval ke Dni dětí
 • Poslední zvonění pro předškoláky
 • Školka v přírodě (dle zájmu rodičů)

Kroužky

 • Výuka plavání – bazén Hostivař
 • Pohybový kroužek – studio BALANC
 • Keramika
 • Šikovné ruce
 • Bruslení ICE RINK

Všechny aktivity a akce se řídí aktuálními epidemickými opatřeními.