Provozní řád

Provoz MŠ REMBRANDTOVA

6.30 – 8.00 ranní příchod dětí

12.30 – 12.50 pro polední odchody dětí

14.30 – 16.50 odpolední odchody dětí

17.00 provoz ukončen, MŠ se zamyká

Žádáme rodiče, aby vodili včas děti do školky

Pozdní příchody ochuzují dítě o hry ve skupině nebo motivační činnosti a výtvarné a jiné činnosti.

Učitelky v době do 8.15 hod zapisují docházku dětí pro ŠJ a do 8.30 hod ukončují hry a výše zmíněné činnosti, nemohou se věnovat pozdě přicházejícím rodičům s dětmi.

O návštěvě dítěte u lékaře včas informujte p. učitelku, školnici nebo zapište do šešitu.

Žádáme z bezpečnostních důvodů rodiče, aby NEVPOUŠTĚLI CIZÍ OSOBY DO MŠ A DŮSLEDNĚ ZAVÍRALI VCHOD A ZAJIŠŤOVALI ZÁKLOPKOU BRANKU
Děkujeme za pochopení.

Provozní řád mateřské školy

zpracován podle zák. 258/2000 Sb.MZ o ochraně veřejného zdraví a v souladu s vyhl. 410/2005 Sb. MZ o hygienických požadavcích na provoz a prostory v MŠ a vyhl. 107 /2005
Sb. MZ v pozdějších zněních / o školním stravování v MŠ

Předmět vymezení: mateřská škola

I. Údaje o zařízení:

Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková organizace detašované pracoviště Rembrandtova 2220/2
ředitelka školy: Mgr. Renata Nedvědová
statutární zástupkyně: Bc. Alena Marková s pravomocí jednat se stranami s podpisovým právem a vedením školy v době nepřítomnosti ředitelky
zástupkyně: Eva Marková s pravomocí vést školu v době nepřítomnosti ředitelky
tel. ředitelství 274815506, detaš. pracoviště 274810678,
Typ: celodenní MŠ
Kapacita: 240

Provozní doba: 6.30 – 17.00 hod. MŠ Štěchovická, 6.30 – 17.00 hod. MŠ Rembrandtova
Provozovny šk. stravování: MŠ Štěchovická a MŠ Rembrandtova – vedoucí ŠJ: Jitka Chabová a Blanka Volínová

II. Orientační režim dne:

6.30 – 8.00 h scházení dětí spontánní hra, individuální činnosti
8.30 – 9.00 h cvičení, hygiena
9.00 – 9.15 h svačina, hygiena
9.15 – 9.40 h nabízené hrové činnosti zaměřené na vývoj dítěte po stránce mravní, rozumová, jazyková, literární, tělesná, výtvarná, pracovní, hudební, matematické a zájmové aktivity (předškoláci – AJ, plavání)
9.40 – 11.40 h příprava a pobyt venku, pohybové aktivity, hygiena
11.50 – 13.00 h oběd, hygiena, komunikativní kruh, pohádka

13.00 – 14.00 h odpočinek
14.00 – 15.00 h cvičení, hygiena, svačina
15.00 – 17.00 h spontánní hra, pohybové aktivity, pobyt venku
Ve druhém pololetí šk. roku probíhá prohloubená příprava předškoláků pro vstup do ZŠ od 8.00 do 8.30 hodin.

Ozdravná opatření:

V případě nepřízně počasí zařazeno sledování televizního vysílání pro MŠ nebo videopohádek o frekvenci max. 3x týdně 1 hodina
Frekvence pohybových aktivit denně: 3x
Frekvence spontánní hry denně: 2x
Kompenzační prvky: individuální přístup, odpočinek, střídání rušných a klidových aktivit nabízenych činností, pohádka, přizpůsobení režimu dne biorytmu dětí
Podmínky vybavení MŠ dle norem EU: herna s hračkami a tělovýchovným nářadím, zahrada s průlezkami, pískoviště, brouzdaliště.
Používání WC a umýváren dětí dle norem EU – řešení operativní dle počtu přítomných dětí
Pískoviště: zakrytá plachtami. Dezinfekce písku roztokem Sava / dle návodu/ 1x za 3 měsíce.
Doplnění písku 1x ročně /dle potřeby/ Výměna písku 1x za 3 roky.

Délka pobytu venku: léto 4 hod.
Otužování: vzduchem, vodou.
Sledování smogové situace v Praze.

Poučení dětí o bezpečném provozu v MŠ : kdykoliv dle situace (se zápisem v třídních
Cvičný odchod z MŠ pro případ požáru: 2x ročně

III. Stravování

Vlastní příprava v kuchyni MŠ s dodržením norem a označením alergenů, životosprávy,spotřebního koše a individuálních potřeb dětí a pitného režimu
Rozdávání svačin, nalévání polévky a výdej jídla kuchařkou, roznos hl. jídla personálem.
Manipulace s nádobím, mytí : kuchařky.

Časový odstup jídel – zhruba 3 hod.

IV. Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla: ručníky 1x týdně, lůžkoviny 1x za 3 týdny /měsíc/
Praní: fa Duha Praha 8 .
Skladování : skříně sklad.
Vlastní prádlo dětí: výměna dle situace 1x týdně.

V. Povinnosti rodičů

Oznamovací povinnost nahlášení infekční nemoci dítěte.
Ohlášení nepřítomnosti dítěte – do 8 hod.
Úhrada stravného a školného do 5. dne v měsíci
Informace o změně /bydliště, telefonním č., zdravotní pojišťovně dítěte/.
Zodpovědnost za odchod dítěte z prostor MŠ po předání učitelkou.

Vyzvedávání dětí z MŠ:
14.30 – 17.00 h.

Praha 1.9.2015 ředitelka MŠ
Mgr. Renata Nedvědová