Školní řád

Školní řád
Č.j.: 1/2017
Platnost: 1. 9. 2017
Účinnost: 1. 9. 2017

Obsah:

I. Základní ustanovení

II. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

II. 1. Práva dětí a jejich zákonných zástupců

II. 2. Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

II. 3. Vztahy dětí a zákonných zástupců se zaměstnanci mateřské školy

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

III. 1. Údaje o mateřské škole

III. 2. Provoz mateřské školy

III. 3. Docházka dítěte do mateřské školy

III. 4. Ukončení předškolního vzdělávání ze strany ředitelky mateřské školy

III. 5. Povinné  předškolní  vzdělávání

III. 6. Individuální vzdělávání dítěte 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců

VI. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování

VI. 1. Úplata za předškolní vzděláván

VI. 2. Úplata za stravování

VII. Závěrečné ustanovení


I. Základní ustanovení

Vnitřní řád školy je zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou MŠMT č. 14/2005 sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 57/2010 sb. o evidenci úrazů a vyhláškou č. 263/2007 sb. – pracovním řádem pro zaměstnance a s vnitřními směrnicemi.

II. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

II. 1. Práva dětí a jejich zákonných zástupců

Děti mají právo

 • na výchovně vzdělávací působení podle ŠVP v důstojném a estetickém prostředí, které škola vytváří jako celek
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových i fyzických schopností
 • na přiměřený a důstojný přístup ze strany pedagogických i nepedagogických pracovníků
 • na postupnou dopolední adaptaci (přítomnost rodiče ve třídě po dohodě s učitelkou)
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovalo jeho morálku

Zákonní zástupci mají právo

 • na informace a poradenskou pomoc školy týkající se vzdělávání svých dětí
 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou či ředitelkou školy po předchozí dohodě
 • být informováni o záměrech a koncepci MŠ
 • projevit připomínky k provozu MŠ i k jeho zaměstnancům. To lze vyřídit ústně, či podat písemnou formou ředitelce školy – lhůta k vyřízení je 30 dnů od doručení
 • účastnit se akcí pořádaných MŠ

II. 2. Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Povinnosti dětí

 • respektovat pokyny dospělých z hlediska bezpečného chování dětí v MŠ
 • ke všem dospělým se chovat slušně, umět pozdravit, požádat a poděkovat
 • neubližovat ostatním kamarádům, dodržovat pravidla soužití
 • neničit práci druhých, majetek školy a ostatních dětí

 Povinnosti zákonných zástupců

 • zajistit, aby přihlášené dítě řádně docházelo do MŠ a bylo osobně předáno pedagogickému pracovníkovi nebo osobě vykonávající dohled ve třídě
 • oznamovat údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích – aktuální telefonní čísla, změna bydliště, zdravotní pojišťovny
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti dítěte (alergie, infekční onemocnění)
 • při vyzvedávání dítěte jinou osobou, mít vyplněné „zmocnění“, kde jsou uvedeny pověřené osoby
 • při podezření z nemoci je rodič povinen si dítě vyzvednout do 1 hodiny od telefonického oznámení
 • po vyzvednutí dítěte z MŠ jsou zákonní zástupci povinni opustit neprodleně budovu či zahradu MŠ
 • v termínech hradit úplaty za předškolní vzdělávání a stravné
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu školy (v nepřítomnosti dítěte)
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim školy,
 • nenarušovat provoz mateřské školy
 • řídit se vnitřním řádem, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

II. 3. Vztahy dětí a zákonných zástupců se zaměstnanci mateřské školy

 • pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním ŠVP, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření
 • všichni zaměstnanci školy jsou povinni děti chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním, dbají, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými
 • informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné informace o dítěti (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)
 • ředitelka rozhoduje o zařazení dětí do tříd
 • při nástupu do mateřské školy si rodič domluví s pedagogickým pracovníkem na třídě průběh adaptace dítěte dle jeho individuálních potřeb a potřeb rodiny
 • pedagogický styl, respektive způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi, založenou na vzájemném respektu. Je vyloučeno podporování nezdravé soutěživosti dětí. Pedagog je uznalý, dostatečně oceňuje, vyvaruje se paušálních pochval.
 • zaměstnanci školy se vyhýbají negativním slovním komentářům.
 • děti se ve skupině dokážou prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvají a spolupracují. V běžných situacích uplatňují základní společenské návyky a pravidla společenského styku. Chápou, že mateřská škola je prostředí, ve kterém platí dohodnutá pravidla.
 • vzájemné vztahy zákonných zástupců a zaměstnanců školy jsou založeny na vzájemné úctě, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

III. 1. Údaje o mateřské škole

Název:Mateřská škola Štěchovická, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova
Adresa:Rembrandtova 2240/2, 10000 Praha 10
IČO:70924279
Telefon:274 813 358
Fax:274 810 678
web:www.ms-rembrandtova.cz
e-mail:ms.rembrandtova@tiscali.cz
ŘeditelkaMŠ:Mgr. Renata Nedvědová
Zřizovatel:MČ Praha 10
 • mateřská škola má 4 třídy, děti jsou umístěny podle věku.

III. 2. Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy je od 6,30 hodin do 17.00 hodin
 • Příchod do školy je v době 6.30 – 8.00 hodin. Výjimečně lze dítě přivádět do MŠ dle potřeby rodiny, ale dítě musí být přihlášeno ke stravování. Pozdní příchody narušují činnosti dětí.

Orientační režim dne:

6.30 – 8.00scházení dětí, spontánní hra,
8.00 – 9.00individuální  péče, pohybová chvilka, komunikativní kruh, svačina
9.00 – 11.30řízená činnost, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 – 13.00příprava na oběd, oběd, poslech pohádky
13.00 – 14.00odpočinek dětí
14.00 – 17.00vstávání, svačina, individuální činnosti, spontánní hra

Ve druhém pololetí školního roku probíhá prohloubená příprava předškoláků pro vstup do ZŠ od 13. 45 do 14.15 hodin

Důvodem ke zrušení pobytu venku jsou mráz pod -10°C, prudký déšť, vichřice, inverze.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem.

III. 3. Docházka dítěte do mateřské školy

 • počet dětí na stravování se hlásí do školní kuchyně denně v 8.00 hod., pokud není dítě omluvené, počítá se první den nepřítomnosti jako neomluvené a rodiče za tento den uhradí stravné. Děti, které přichází pravidelně do MŠ po 8.00 hod, musí rodiče po nemoci nebo delší nepřítomnosti nahlásit den předem nebo v den nástupu do 8.00 hod.
 • pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, mají rodiče povinnost dítě řádně omluvit písemnou formou
 • každá nepřítomnost dítěte v MŠ musí být včas a řádně omluvena, omlouvat děti lze předem písemně do sešitu na chodbě nebo telefonicky do 8.00 na telefonu: 274 813 358
 • vyzvedávání dětí lze:
  • po obědě od 12.30 – 12.50 hod.
   pokud dítě neodchází po obědě pravidelně, musí rodiče odchod nahlásit ráno učitelce
  • odpoledne od 14.30 – 17.00 hod.
   rodiče dodržují stanovené časy, aby nebyl narušen odpočinek a úklidové práce
 • pokud dítě zůstane v MŠ po ukončení provozu tj. po 17.30 hod nevyzvednuté, učitelka se pokusí spojit se zákonnými zástupci telefonicky, pozdní příchod rodičů je evidován, opakované pozdní příchody jsou považovány za hrubé porušení školního řádu a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. V případě, že se nepodaří telefonicky spojit s rodiči a dohodnout pozdější vyzvednutí dítěte, je učitelka povinna kontaktovat policii ČR a za přítomnosti sociální pracovnice MÚ pro Prahu 10 je dítě převezeno do speciálního pracoviště
 • děti potřebují do MŠ tyto věci: bačkory s pevnou patou- ne pantofle, ne krosky; pyžamo opatřené poutky na pověšení, pohodlné tepláky nebo legíny do třídy, oblečení na zahradu, náhradní spodní prádlo, ponožky, ev. punčocháče, tepláky, tričko- to uložit v šatně a v sáčku ve třídě. Z hygienických důvodů nelze být v jednom oblečení ve třídě i na zahradě. Vše musí být podepsané. Za nepodepsané věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neručí. Rodiče denně kontrolují, mají-li děti věci v šatně v pořádku.

III. 4. Ukončení předškolního vzdělávání ze strany ředitelky MŠ

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonným zástupcům ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže:

 • dítě se bez řádného omluvení nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní / podle zákona 561/2004 sb. §35 odst.1/, děti s povinnou předškolní docházkou omlouvají zákonní zástupci vždy písemně
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a stravování (školský zákon § 35, odst.1d) v řádném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

Pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy písemně.

III. 5. Povinné  předškolní  vzdělávání

 • S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do konce srpna 5 let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.
 • Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová mateřská škola“). Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové školy, je tato skutečnost oznámena řediteli spádové školy.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech.
 • Zákonný zástupce je povinen omlouvat (e-mailem nebo písemně) dítě z povinného předškolního vzdělávání ze zdravotních a jiných důvodů nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy je v závažných případech oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti (potvrzení lékaře). Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do3 dnů od výzvy.
 • Rozsah povinného předškolního vzdělávání se v mateřské škole Štěchovická, odloučené pracoviště Rembrandtova stanovuje v rozsahu nejméně 4 hodiny denně, tj. od 8,00 do 12,00 hodin.
 • Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo třídě školy speciální nebo vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

III. 6. Individuální vzdělávání dítěte

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro toto dítě zvolit individuální vzdělávání.
 • V případě individuálního vzdělávání převážnou část školního roku je zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy 3 měsíce před zahájením školního roku. V průběhu školního roku lze individuálně, dítě s povinným předškolním vzděláváním, vzdělávat nejdříve ode dne, kdy je ředitelce školy doručeno oznámení o individuálním vzdělávání.
 • Oznámení musí obsahovat:
  • jméno a příjmení dítěte, rodné číslo,
  • adresu trvalého bydliště dítěte,
  • období, ve kterém se bude dítě individuálně vzdělávat a důvody pro toto vzdělávání.
 • Ředitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vzdělávací obsah ŠVP PV).
 • V měsíci prosinci bude zákonný zástupce vyzván, aby se dostavil do mateřské školy k ověření osvojování očekávaných výstupů dítěte. Případně bude zákonnému zástupci doporučen další postup při vzdělávání.
 • Pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo náhradním termínu, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno.

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Rodiče, popř. zmocněná osoba, jsou povinni předat osobně dítě pedagogickému pracovníkovi ve třídě. Dítě je rodiči či zmocněnou osobou do třídy předáváno verbálním způsobem tzn., že dojde k pozdravení apod. a pedagog ví, že dítě vešlo do třídy. Pedagogové odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo pověřeným zástupcům předají (pověření musí být písemné). Rodiče popř. zmocněná osoba si přebírají dítě od pedagogického pracovníka osobně, verbálním způsobem, tzn. že dojde k pozdravení apod. a pedagog ví, že rodiče popř. zmocněná osoba dítě přebírají. Zákonný zástupce je zodpovědný za to, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocnitele. Pedagogický pracovník je oprávněn prověřit uvedené údaje uvedené na zmocnění. Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole těchto údajů, nebude dítě zmocněnci vydáno. V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, (syn nebo dcera) je zákonný zástupce zodpovědný, že právní jednání vyzvednutí dítěte, k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti. V případě soudního zákazu styku s dítětem, škola postupuje podle soudního rozhodnutí, které zákonný zástupce do školy dodá.
 • zákonní zástupci po předání dítěte pedagogem, nesou plnou odpovědnost za dítě v celém areálu školy.
 • zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a předání učitelce, či převlečení a převzetí dítěte zpět z MŠ, po dobu jednání s učitelkami. Pobyt dětí s rodiči na školní zahradě je bez přítomnosti učitelky zakázán.
 • při vyzvedávání dítěte v odpoledních hodinách tj. od 14.30 si vyzvedávající zazvoní na příslušnou třídu. Pro povolení ke vstupu do budovy je nutné oznámit příjmení dítěte
 • děti jsou přiměřeným způsobem poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví v mateřské škole, na školní zahradě a ostatních akcích školy (výlet, předplavecký výcvik). O tomto poučení je proveden záznam v třídní knize.
 • škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, děti s povinnou předškolní docházkou přijme MŠ vždy i bez povinného očkování
 • rodič předává do MŠ dítě zcela zdravé, pedagogové mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním, sádrou a jinak omezeným pohybem
 • rodiče hlásí výskyt každého infekčního onemocnění v rodině pedagogovi, popřípadě ředitelce školy.
 • po vyléčení infekčního onemocnění, musí rodiče přinést potvrzení od lékaře
 • v den očkování zůstává dítě doma (předcházení možných zdravotních komplikací způsobených reakcí na očkování)
 • v mateřské škole není povoleno podávat dětem léky.
 • V případě výskytu pedikulózy (napadení vší dětskou) je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Učitelky samy nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu na další děti, ale informují co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních dětí. Zbavit děti vší i hnid (zárodečné vajíčko vši dětské) je povinností rodičů, nikoliv pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší bude informována krajská hygienická stanice.
 • stane-li se úraz v MŠ, škola je povinna zajistit dle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Při vážnějším úrazu je volána rychlá záchranná služba. Záznam o úrazu se vede v MŠ a dále se podstupuje zdravotní pojišťovně, ČŠI a zřizovateli.
 • rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v MŠ i při pobytu venku (pro pobyt v MŠ doporučujeme bačkorky – ne pantofle, ne krosky)
 • děti nesmí nosit do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, propagovat násilí. Rodiče odpovídají za to, co si děti přinesou z domova a dají do šatního boxu.
 • pedagogové nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřeného větrání, vhodného oblečení ve třídě i venku, dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku počasí
 • pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20ti dětí smyslově, tělesně i duševně zdravých
 • při činnostech náročnějšího charakteru (výlety, jiné sportovní aktivity mimo budovu školy) je zajištěna bezpečnost 2 pedagogickými pracovnicemi, výjimečně i jinou zletilou osobou, která je v pracovněprávním vztahu k MŠ.
 • v době zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činnosti účastní vedoucí zájmového kroužku s dozorem pedagoga
 • pedagogové se řídí při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí právními předpisy Z 561/2004Sb., školský zákon, ve znění platných předpisů, V 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění platných předpisů, V 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí; V 263/2007Sb., pracovní řád pro zaměstnance školy a vnitřními směrnicemi školy
 • v celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb., v platném znění. Dále zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů.
 • v celém objektu je zákaz vstupu psům.

 V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců

 • děti jsou pedagogy a ostatními zaměstnanci školy vedeny k šetrnému zacházení s hračkami a majetkem školy i ostatních
 • v případě svévolného poškozování majetku školy, ostatních dětí, učitelů či jiných osob bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu
 • pro zacházení s hračkami, materiály a chování v herních koutcích jsou dohodnutá pravidla (např. počet dětí v herním koutku, půjčování hraček, používání výtvarného materiálu, atd.) a děti jsou povinny je dodržovat.
 • po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškodili majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci školy.

VI. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování

VI. 1. Úplata za předškolní vzdělávání

 • platnost od 3. 9. 2018 do 31. 8. 2019, na toto období je stanovena na 780,00 Kč měsíčně (vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb. §6 odst. 1,2.)
 • děti, které dosáhnou od 1. 9. šesti let a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání bezúplatné
 • o osvobození od úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců

VI. 2. Úplata za stravování

 • jídelníčky sestavuje vždy vedoucí školní jídelny, řídí se vyhláškou č. 107/2005 sb. o školním stravování a základní povinností – dodržovat tzv. spotřební koš
 • spotřební koš je sestavený na základě doporučených výživových dávek v ČR a určuje měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech
 • úplata za stravování / dítě a den / – celodenní pobyt: 42,00 Kč
 • dítě s odkladem školní docházky: 44,00 Kč

Veškeré platby musí být uhrazeny do 15. dne v měsíci.

Platby školného kontroluje školnice-pokladník MŠ.

Platby stravného kontroluje hospodářka MŠ.

VII. Závěrečné ustanovení

Rodiče mají povinnost seznámit se s tímto školním řádem.

Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017
Aktualizováno 1. 9. 2019

Mgr. Renata Nedvědová

ředitelka školy